using System; namespace ArrrayApplication { class MyArray { static void Main(string[] args) { int [] n = new int[10]; int i,j; /**/ for(i=0;i<10;i++) { n[i]=i+100; } /**/ for(j=0;j<10;j++) { Console.WriteLine("E[{0}]={1}",j,n[j]); } } } }

0

Console.WriteLine("E[{0}]={1}",j,n[j]); 这行中的j和n[j] 代表什么?

 • 0
  ciga 14个月前 回答

  j代表数组下标,n[j]代表数组n的第j个成员。

  最佳答案
 • 0
  Steven.Ji 14个月前 回答
  假设n是一个int型的数组,包含11,35,25,2,5 这五个整数,j 是数组的索引,如果j=1,那么n[1]=数组里第二个,就是35,索引从0开始